Νέος Νόμος Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση:
Νόμος 4485/2017 ΦΕΚ Α 114 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης

Έκδοση σχετικών διατάξεων:
01.09.2017 Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ μετά τη δημοσίευση του ν. 4485

Κωδικοποίηση των τροποποιήσεων του Ν. 4009/2011:
Νόμος 4009/2011 ΦΕΚ Α 195 με κωδικοποίηση τροποποιήσεων_v.9.0

Νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τον Ν. 4009/2011 και δεν έχουν ενταχθεί στο παραπάνω κωδικοποιημένο κείμενο:
Π.Δ. 117 & 118 ΦΕΚ Α 99/01.05.2002 Βαθμολογική εξέλιξη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ
Νόμος 4386/2016 ΦΕΚ Α 83 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Νόμος 4407/2016 ΦΕΚ Α 134 βλέπε άρθρο 42 για ΑΕΙ
Νόμος 4411/2016 ΦΕΚ Α 142 βλέπε άρθρο 23 για ΔΕΠ
Νόμος 4415/2016 ΦΕΚ Α 159 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση…κ.ά. διατάξεις (+ διορθώσεις)
Νόμος 4429/2016 ΦΕΚ Α 199 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας_Άρθρα 21,22,26
Απόφαση ΦΕΚ Β 225/31.01.2017 περί συγκρότησης εκλεκτορικών & νέο απέλλα
Νόμος 4452/2017 ΦΕΚ Α 17 περί Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας κ.α.
Νόμος 4472/2017 ΦΕΚ Α 74 περί μισθολογίου ΑΕΙ (+ διορθώσεις)
Νόμος 4473/2017 ΦΕΚ Α 78 Μέτρα...σε θέματα εκπαίδευσης (άρθρο 2 για ΑΕΙ)

Θεσμικό Πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Νόμος 3685/2008 ΦΕΚ Α 148 Θεσμικό Πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών